BUY INSECTS ONLINE

Email address:
Password:
Lost your password?
 

   Agapanthia lederi (Russia) A- 3 
  Agapanthia kirbyi (Armenia, Azerbajdzan) 6, A- 3 
  Agapanthia incerta (Kyrgyzstan) A1- 3, A- 2 
  Agapanthia incerta (Tajikistan) 5 
  Agapanthia talassica (SE Kazakhstan) 10, A- 5 
  Agapanthia violacea (Ukraine, Russia) 1 
  Agapanthia persicola (Armenia) 9 
  Agapanthia chalybaea ? (Armenia) 8 
  Agapanthia lais (Israel) 10 
  Agapanthia coeruleipennis (Iran) 10 
  Agapanthia coeruleipennis (Turkey) B 2.5 
  Agapanthia lateralis (Turkey) 8 
  Agapanthia alternans (E Kazakhstan, N Tarbagatai Mts.) A1/A1- pair 9 
  Agapanthia villosoviridescens (Ukraine) 1.5 
  Agapanthia dahli (Ukraine, Russia) 2 
  Agapanthia dahli (SE Kazakhstan) 3 
  Agapanthia walteri (Armenia) 7 
  Agapanthia persica (Iran) 10 
  Agapanthia auliensis (Kazakhstan) 10, A1- 7.5, A- 5 
  Agapanthia soror (Tajikistan) 3 
  Agapanthia irrorata (Italy: Sardinia) 11 
  Agapanthia irrorata (Spain) 7 
  Agapanthia pustulifera (Jordan) 5 
  Agapanthia pustulifera (Israel) A- 2.5 
  Agapanthia detrita (Tajikistan, Uzbekistan) 4, A- 2 
  Agapanthia amurensis (Russia: Siberia) 6, A- 3 
  Agapanthia daurica (Russia) 5, A- 2.5 
  Agapanthia cynarae (Russia) 5, A1- 4, A- 2.5 
  Agapanthia cynarae (Greece) 6 
  Agapanthia annularis (Spain) 4.5, A- 2.5 
  Agapanthia cardui (Jordan) 6 
  Agapanthia viti (Romania) 20 
  Agapanthia turanica (Kazakhstan, Kyrgyzstan) 5, A- 2.5 
  Agapanthiola leucaspis (Ukraine, Russia) 3, A- 1.5